Քար կտրել

քարանալ, ապշած մնալ, անշարժանալ, ապշահար լինել, ընդարմանալ, ապշել